Exam Pattern and Syllabus for KSCMF Junior Senior Computer Analyst Accounts Assistant Karnataka Marketing Federation Recruitment 2018 - Govt Job Online Latest Recruitment Notifications 2019-2020 -Latest Government Jobs Exam Syllabus

Latest Govt Jobs India Whatsapp

For Latest Govt Jobs Click Allow or Subscribe to Email for Freejobalert or or Join Latest Govt Jobs Telegram

Exam Pattern and Syllabus for KSCMF Junior Senior Computer Analyst Accounts Assistant Karnataka Marketing Federation Recruitment 2018

Exam Pattern and Syllabus for KSCMF Recruitment Notification 2018 Senior Junior Computer Analyst Assistant Accounts Vacancy

Exam Pattern and Syllabus KSCMF Recruitment 2018: Karnataka State Cooperation Marketing Federation is released online notification for the recruitment of Branch Manager, Senior/junior Accounts Computer Analyst Assistant jobs. Last date for submission of application form online for this KSCMF recruitment is 02-02-2018. Candidates selection for this KSCMF Recruitment is through
written exam and interview. For Group 4 posts no exam, only interview will be conducted. Here we are providing the post wise vacancies, exam pattern and Syllabus, online application process, admit card details for written exam and other details. KSCMF Recruitment exam will be online mode only.


Exam Pattern and Syllabus for Karnataka Marketing Federation Recruitment Notification 2018

Important dates for KSCMF Recruitment Exam, Admit Card:

Starting date for online form is 09-01-2018
Last date for applying online is 02-02-2018Exam Pattern and Syllabus for KSCMF Junior Senior Computer Analyst Accounts Assistant Karnataka Marketing Federation Recruitment 2018

Available Vacancies in this KSCMF Non Hyd Karnataka Vacancy Recruitment 2018:

Post Name
Non Hyd Kar vacancy
Assistant Engineer
01
Branch Manager Grade 1
05
Branch Manager Grade-II
05
Branch Manager Grade-III
04
Internal Auditor
04
Senior Computer Analyst
01
Senior Assistant
40
Senior Accounts Assistants
08
Stenographers
01
Junior Computer Analyst
01
Junior Assistant
18
Jr. Accounts Assistants
24
Class-IV
08


Available Vacancies in this KSCMF Hyd Karnataka Vacancy Recruitment 2018:

Post Name
Hyd Karnataka vacancy
Assistant Engineer
01
Branch Manager Grade 1
02
Branch Manager Grade-II

Branch Manager Grade-III

Internal Auditor
01
Senior Computer Analyst
0
Senior Assistant
15
Senior Accounts Assistants
04
Stenographers
01
Junior Computer Analyst
01
Junior Assistant
06
Jr. Accounts Assistants
01
Class-IV
11

Qualifications for Karnataka KSCMF Recruitment of Junior Senior Computer Accounts Analyst Asst Jobs:

Sr No
Post Name
Qualification
1
Assistant Engineer / ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಬಿ.ಇ.(ಸಿವಿಲ್)/ಬಿ.ಆರ್ಚ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
2
Branch Manager Grade-1 / ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1
-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.-ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ. (ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರಾಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ್ಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.)
3
Branch Manager Grade-II / ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2
-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.-ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ. (ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರಾಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ್ಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.)
4
Branch Manager Grade-III / ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-3
-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.-ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ. (ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರಾಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ್ಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.)
5
Internal Auditor / ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.- ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
6
Senior Computer Analyst / ಹಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎ., ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.- ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
7
Senior  Assistant / ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.-ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
8
Senior Accounts Assistants / ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.- ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
9
Stenographers / ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು
-ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.-ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.-ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಬೆರಳಚ್ಚು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.- ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
10
Junior Computer Analyst / ಕಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಬಳಸುವಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಬಿ.ಸಿ.ಎ) .ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.- ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
11
Junior Assistant / ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.-ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
12
Jr. Accounts Assistants / ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.- ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ.-ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿರುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಜ್ಞಾನ.
13
Class-IV / 4ನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು
- ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ;

Selection Process for KSCMF Recruitment of Junior Senior Computer Analyst Accounts Assistant Posts:

Candidates selection will be through online exam only for all the posts except Group 4 posts. For group 4 posts based on merit and interview candidates will be selected.

Application fee for KSCMF Recruitment Notification 2018:

Post Name
For Gen/2a,2b,3a,3n
SC/ST/CAT 1
Assistant Engineer
1000
500
Branch Manager Grade 1
Branch Manager Grade-II
Branch Manager Grade-III
Internal Auditor
Senior Computer Analyst
Senior Assistant
800
400
Senior Accounts Assistants
Stenographers
Junior Computer Analyst
Junior Assistant
600

300
Jr. Accounts Assistants
Class-IV
400
200

Written Exam Pattern and Syllabus for KSCMF Recruitment of Junior Senior Computer Analyst Accounts Assistant Vacancy:

Exam Pattern for KSCMF Jobs of Assistant Engineer, Branch Manager, Internal Auditor, Senior

For the above given posts written exam will be conducted in two papers.
Paper 1 exam will be conducted for 100 marks
Paper 2 exam also conducted for 100 marks
Paper 1 Exam Pattern:
Total 100 questions will be given.
Topics wise details are given below.
1. Kannada Languge-50 Marks
2. English Langaage-25 Marks
3. General Knowledge-25 Marks
Paper 1 Exam pattern is same for all the posts
Paper 2 Exam Pattern:
Paper 2 exam will be conducted for 100 marks.
Topics to be covered is
1. Subject Related questions-50 Marks
2. Current Affairs-25 Marks
3. Indian Constitution-25 Marks

Paper 2 Exam Pattern for KSCMF Recruitment of Senior/Junior Computer Analyst Accounts Assistant  Vacancy:

Paper 2 Exam will be conducted for 100 marks.
1. Computer Knowledge related questions will be given
2. Tally related questions will be given
3. Post related questions will be given

Paper 2 Exam Pattern for Stenographer Jobs Recruitment of KSCMF:

Typing test / Stenography test will be conducted in English and Kannada.

http://recruit-app.com/kscmfl_2018/notification.pdf


http://recruit-app.com/kscmfl_2018

Latest Govt Jobs Related

No comments:

Post a Comment

For Latest Job Alerts Subscribe to Email Notification

SSC Jobs